Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Podrobné informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

(dále jen „Informační memorandum“)

JaP-Jacina, s.r.o., IČO: 25655108, společnost se sídlem Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště, (dále jen „my“) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči uchazečům o zaměstnání.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme v rámci náborového procesu. Naleznete zde informace, zda osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, dále k jakým účelům údaje zpracováváme, zda je někomu předáváme a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví, popř. fotografie;
 2. kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
 3. údaje související s výkonem práce, kterými se rozumí zejména informace o Vašem vzdělání, absolvovaných školeních, předchozí zkušenosti a reference;
 4. údaje o posouzení vaší vhodnosti, kterými se rozumí údaje, jež používáme k posouzení, zda jste vhodným kandidátem pro určitou pozici, zejména naše hodnocení Vašeho výkonu u pohovoru, popř. výsledky testů.

2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci náborového procesu zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu. Osobní údaje přitom zpracováváme pro přípravu smlouvy a případně i na základě vašeho souhlasu.

2.1. Zpracování bez vašeho souhlasu – pro přípravu smlouvy

Pro přípravu pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce a údaje o posouzení vaší vhodnosti, a to za účelem realizace výběrového řízení vč. prověřování kandidátů. To vše konkrétně proto, abychom vás mohli zvát na pohovory a komunikovat s vámi a abychom mohli z poskytnutých podkladů posoudit vaši vhodnost na obsazení volného pracovního místa a ověřit vaše reference.

Osobní údaje zpracovávané pro přípravu smlouvy nebo dohody uchováváme po dobu trvání náborového procesu, ledaže nám k dalšímu uchování v databázi uchazečů udělíte souhlas.

2.2. Zpracování na základě vašeho souhlasu pro účely vedení databáze uchazečů

Na základě vašeho souhlasu zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje související s výkonem práce pro to, abychom vás zařadili do databáze uchazečů a mohli vás případně oslovit s jinou relevantní nabídkou práce. Údaje z databáze uchazečů můžeme použít také pro vyhodnocování a analýzy, abychom zjistili, kdo má zájem o práci u nás, jaká je jeho kvalifikace, apod. V případě neudělení souhlasu budeme tyto údaje zpracovávat pouze do skončení náborového procesu; pokud nám souhlas udělíte tak maximálně po dobu 3 let od skončení náborového procesu.

Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat postupem pro uplatnění vašich práv popsaným níže v části „6. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

2.3. Zpracování na základě vašeho souhlasu pro účely předání v rámci skupiny

Na základě vašeho souhlasu předáváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje související s výkonem práce za účelem vedení databáze uchazečů a realizace výběrového řízení vč. prověřování kandidátů. Bližší vymezení, komu údaje předáváme, naleznete v části „3. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“. Tyto společnosti vás následně mohou po dobu 3 let oslovit s relevantní nabídkou zaměstnání, jestliže vás na základě poskytnutých údajů vyhodnotí jako vhodného kandidáta. Předávaná data z databáze uchazečů mohou tyto společnosti použít také pro vyhodnocování a analýzy, kdo má zájem o práci ve ve firmě JaP-Jacina jaká je jeho kvalifikace, apod.

Udělený souhlas můžete kdykoliv vůči každé jednotlivé společnosti odvolat. Odvolat souhlas vůči nám můžete postupem pro uplatnění vašich práv popsaným níže v části „6. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?“. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.

3. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Jak již bylo uvedeno, s vaším souhlasem předáváme vaše kontaktní a identifikační údaje a údaje související s výkonem práce pro provedení náborového procesu.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou dodavatelé IT řešení, inzertní portály, které pro nás sbírají životopisy, jako je společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, a také poradenské společnosti, které nám pomáhají posoudit, zda jste pro nás vhodným kandidátem (např. assessment centra).

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činných v trestním řízení a orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají.

4. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Nejvíce osobních údajů získáváme přímo od vás, tím že nám je sdělíte v rámci náborového procesu, ať již v rámci ústního pohovu, životopisu nebo jiné dokumentace.

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje získané od osob, které byly uvedeny jako kontaktní u vašich referencí.

5. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

5.1 Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět:

 • jaké údaje o vás zpracováváme,
 • za jakým účelem,
 • po jakou dobu,
 • kde vaše osobní údaje získáváme,
 • komu je předáváme,
 • kdo je mimo nás zpracovává a
 • jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů.

To vše jste se dozvěděli v tomto Informačním memorandu. Pokud si však nejste jisti, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

5.2 Právo na opravu

Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

5.3 Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních zájmů),
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola 5.6 Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že by toto právo bylo neomezené. Neuplatní se totiž v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • splnění naší právní povinnosti,
 • účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 • určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

5.4 Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezené zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, avšak nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Těmito případy, kdy musíme omezit zpracování vašich osobních údajů, jsou situace kdy:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole (5.6 Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, zdali je vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

5.5 Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz. výše kapitola „2.3 Zpracování na základě vašeho souhlasu“) a na základě plnění či uzavření smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na základě vaší žádosti údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulářích (například váš vlastnoruční podpis).

5.6 Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel dále zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

5.7 Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše další právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

6. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím datové schránky společnosti, případně v listinné podobě na adresu sídla společnosti. V takovém případě však musí být vaše žádost opatřena úředně ověřeným podpisem.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Pověřence lze kontaktovat emailem na adrese jacinova@jap-jacina.cz